İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği

  • (0538) 258 88 88
  • adnanyesiltas@hotmail.com

Aslan Karatekin Makale

KAT KARŞILIĞI SÖZLEŞMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 Resmi imar durumu alındıktan sonra, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yapılması.

 Tarafların kimlik ve adres bilgilerinin doğru verilmesi.

Arsa ve yapılacak yapı bilgilerinin doğru verilmesi.

Kat karşılığı sözleşmesi imzalandıktan sonra mal sahibinin, müteahhite süre uzatımı yapmadan vekâlet vermesi.

İnşaat yapım sürecinde su basman seviyesinden sonra ilgili ilçe belediyesine ve ilçe tapu müdürlüğüne müracaat edilerek, kat irtifakı tapularının alınması.

 İstenildiği takdirde mal sahibi, müteahhit için aşamalı satış sınırı koyabilir.

Mal sahibinin inşaat yapımı nedeniyle satmayı vaat ettiği hissenin müteahhite devir zamanı(temlik), müteahhit inşaatı tamamladıkça ilgili yapı denetim firmasının seviyesine göre, minimum %10’luk oran elinde kalması kaydıyla aşamalı olarak tapu devri yapılabilir.

Müteahhit, inşaat yapım sürecinde geçerli olmak üzere zarar-risk sigortası yaptırabilir.

Mal sahibi, söz konusu dosyasını ilgili ilçe belediyesinden istediğinde inceleyebilir. 10. Mal sahibi, yapılan inşai faaliyetler ile ilgili her türlü detayı görebilir.

Mal sahibi; ruhsat, iskân, inşaat teslim süresi gibi durumlar için ayrı ayrı zaman aralığı belirtilebilir.  İmar durumunda değişik yapılması halinde, mal sahibine bilgi verilerek sözleşmesinin yenilenmesi gerekliliği.

Tarafların vefat, iflas, ulaşamama gibi her türlü hallerde fesih için mahkeme yoluna başvurulması. Müteahhittin mal sahibinin bilgisi olmadan başka bir yüklenici ile devir işleminin yapılıp yapılamayacağı bilgisinin sözleşmede belirtilmesi.

Tek taraflı fesih işlemleri için mahkemelere başvurulabileceği. 16. Sözleşme ekinde sunulan yapıya ait krokiye yolların işlenmesi.

Sözleşme ekindeki kroki ile mimari projenin uyuşması.

 Proje, inşaat ruhsatı, iskân ve yapı denetim ile ilgili bütün harç ve ücretlerin taraflardan hangisinin ödeyeceğinin belirlenmesi.

Proje ve inşaat takip sürecinde, müteahhitin düzenlemiş olduğu iş programının sözleşmeye eklenme durumunun kararlaştırılması. Mücbir sebeplerde iş programı revize edilebilir.

Yüklenici firma emrinde çalışan işçi, taşeron, mimar, tekniker, mühendis, teknisyen ile üçüncü kişilerin bedenen, maddi ve manevi her türlü zarar görmeleri halinde sorumluluğun kime ait olduğunun belirtilmesi.

 Tarafların birbirlerine haber vererek adres değişikliği yapması.

Taraflar sözleşme hükümlerine uymadığı takdirde cezai hüküm şartı eklenmesi.

 Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hükümlerinin, sözleşme imzalandığı tarih itibari ile mi, inşaat ruhsatı alındığı tarih itibari ile mi uygulanacağının belirtilmesi.

İstanbu Emlak Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu Üyesi

Aslan Karatekin